لیست ردیفی قاریان

ردیفنامنام خانوادگیشماره همراه
۱علیآین۰
۲حسینامامی۰۹۱۳۳۶۳۲۳۴۷
۳برناک۰۹۱۳۲۶۰۶۸۶۱
۴برناک۰۹۱۳۳۶۳۸۰۹۱
۵ماشاالهبهره مند۰
۶بیشه ای۰۹۱۳۱۶۱۵۰۴۳
۷بیشه ای۰۹۱۳۲۷۶۶۴۵۹
۸محمودپارسا۰۹۱۳۷۴۳۰۱۱۴
۹تدین فینی۰۹۱۳۳۶۳۶۰۶۸
۱۰ترنجی۰۹۱۳۲۷۶۴۵۱۹
۱۱علیتکیه بند۰
۱۲سعیدجعفر آبادی۰
۱۳جلال زاده۰۹۱۳۲۶۳۴۰۱۱
۱۴سید احمدجلالی۰۹۱۳۹۶۲۱۸۶۸
۱۵خرم روز۰۹۱۳۲۶۰۷۸۸۴
۱۶خشنودی۰۹۱۳۱۶۲۲۲۵۷
۱۷عباسخشنودی۰
۱۸محمددامیار۰۹۳۶۷۲۲۹۳۴۲
۱۹رضادرخشش۰۹۱۳۲۷۶۷۳۳۹
۲۰محمددیبا۰۹۱۳۲۷۶۷۶۷۱
۲۱رجب زاده۰۹۱۳۲۶۴۷۳۱۷
۲۲ساداتی فینی۰۹۱۳۳۶۱۲۹۵۳
۲۳سبکبار۰۹۱۳۳۶۳۵۵۱۴
۲۴سبکبار۰۹۱۳۳۶۱۳۷۷۰
۲۵سید علیصفوی۰
۲۶عبدالرحیم زاده۰۹۱۳۲۶۲۰۹۱۴
۲۷اکبرعرب شهراب۰
۲۸عطوفی نیا۰۹۱۳۱۶۱۶۰۲۱
۲۹علیزاده۰
۳۰رضاعلیمی۰
۳۱فردوس۰۹۱۳۳۶۱۰۵۷۷
۳۲محمدقاری یزدی۰۹۱۳۲۶۳۴۳۳۹
۳۳قلعه گر۰
۳۴محمدموذن۰۹۳۸۴۰۷۳۴۹۹
۳۵میر محمدموسوی۰
۳۶علیرضامیلادی۰۹۱۳۱۶۱۵۵۴۲
۳۷حسینوادی السلامی۰
۳۸احمدوالی۰۹۱۳۲۶۲۳۳۰۷
۳۹هادی زاده۰۹۱۳۳۶۱۷۱۷۶
۴۰جوادیوسفی۰۹۱۳۳۶۱۸۳۹۱